Disclaimer

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de Apple iPad. Op deze iPadkopen.com website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. iPadkopen.com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de iPadkopen.com website. iPadkopen.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. iPadkopen.com aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. iPadkopen.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. iPadkopen.com garandeert evenmin dat de iPadkopen.com site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de iPadkopen.com site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie door iPadkopen.com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. iPadkopen.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder vericatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. iPadkopen.com behoudt alle rechten met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iPadkopen.com, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van iPadkopen.com en haar toeleveranciers.